Members of BAR

Members of BAR Who made name in District Judiciary

Name Poition
Sh. D.S.Chinna Ditt. Judge(Rtd)
Sh. B.C Rajput Member Punjab Human Right Commiion
Sh. Jagmohan Singh Chawla Ditt. & Seion Judge
Sh. Japal Singh Bhatia ADJ
Sh. H.S.Madan ADJ
Sh. A.K.Mehta ADJ
Sh. Kuldeep Singh Cheema ADJ
M. Manju Rana ADJ
Sh. Kihore Kumar ADJ
Sh. Jabir Singh ADJ
Sh.A.k Arora ADJ
M. Sukhwinder Kaur ADJ
Sh.Sanjeev Beri ADJ
Sh.Sunil Arora ADJ
Sh.Ahwani Sarpal ADJ
Sh.Pritam Singh ADJ
Sh.Vaani Gupta ADJ
Sh.Rohan Lal Chohan ADJ
Sh.Ahok Kumar ADJ
Sh.Sudeh Kumar Kareer ADJ
M. Sunita Arora ADJ
Sh. Prem Sagar Narang ADJ
Sh. Harh Mehta ADJ
Mr.Jatinder Kaur ADJ
M. Madhu Khanna C.J.M
M. Priya Sood ACJ(SD)
Sh.Ajaib Singh Lally ACJ(SD)
Sh.Balwinder Singh Deol ACJ(SD)
Mr.Japal Verma ACJ(SD)
M.Navneet Kaur Kohli ACJ(SD)
M.Navneet Kaur Kohli ACJ(SD)
Sh.D.K.Sarpal(Retd.) &nbp;
M.Sonia Kinra CJJD
Sh.Kulbhuhan Kumar CJ(JD)
Sh.Amit Malhan CJJD
Sh.Rajeh Bhagat CJ(JD)
M.Monika Sharma &nbp;
Sucheta Chauhan CJ(JD)
Monika Chauhan CJ(JD)
Puhpa CJ(JD)
Vipandeep Kaur CJ(JD)